Mechanizm ochrony praw w odniesieniu do nowych domen funkcjonalnych gTLD – Trademark Clearinghouse (TMCH)

Co to jest Trademark Clearinghouse?

Trademark Clearinghouse (TMCH) to zaawansowany mechanizm ochrony praw intelektualnych i integralna część nowego programu ICANN: New gTLD Program. Operatorzy nowych domen funkcjonalnych (new gTLD) są odpowiedzialni za wprowadzenie pewnych mechanizmów ochrony praw, wspieranych poprzez Trademark Clearinghouse. TMCH pozwala właścicielom marek na wprowadzenie danych dotyczących ich znaku towarowego do jednej scentralizowanej bazy danych, przed i podczas uruchamiania nowych domen gTLD.

Weryfikacja danych jest podstawowym i najważniejszym warunkiem do spełnienia przed rejestracją odpowiedniej nazwy domeny przez właściciela znaku towarowego w okresie Sunrise, który jest okresem rejestracji wstępnej wielu domen.

EuropeID info

Posiadaczom znaków towarowych będzie oferowana możliwość otrzymywania powiadomień w przypadku, gdy ktoś będzie usiłował zarejestrować nazwę domeny, która odpowiada ich danym w bazie Trademark Clearinghouse.

Wstępna rejestracja nowych gTLD jest oferowana przez EuropeID bezpłatnie. Kliknij tutaj, aby przejść dalej.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pisząc na adres support@europeid.com.

Usługi oferowane przez TMCH:

Marki są chronione przez TMCH na dwa sposoby: w ramach usługi Sunrise Service i usługi Trademark Claims Service.

EuropeID dodatkowo oferuje usługę Managed TMCH Submissions (zarządzanie zgłoszeniami do TMCH). Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Usługa TMCH Sunrise:

Faza Sunrise odnosi się do początkowego okresu 30-60 dni przed udostępnieniem domen do rejestracji ogólnej. Posiadacze znaków towarowych mogą korzystać z fazy Sunrise i zapewnić sobie nazwę domeny, która pasuje do ich znaku towarowego. Faza Sunrise obowiązuje wszystkie nowe domeny funkcjonalne (new gTLDs), a minimalnym wymogiem udziału w niej jest zatwierdzenie zgłoszenia znaku towarowego w Trademark Clearinghouse.

EuropeID warning

Jeśli Twój znak towarowy nie jest zarejestrowany w TMCH, nie możesz brać udziału w jakichkolwiek procesach fazy Sunrise.

Właściciele znaków towarowych mogą zarejestrować swoje prawa własności intelektualnej (IP) bezpośrednio z TMCH lub za pośrednictwem akredytowanego agenta. EuropeID jest akredytowanym agentem Trademark Clearinghouse oferującym usługę Managed Submission zapewniającą efektywny i usprawniony proces zbierania i składania wszelkich niezbędnych informacji do TMCH.

Po zakończeniu weryfikacji danych, prawa własności intelektualnej są przechowywane w centralnym repozytorium i mogą być wykorzystane do rejestracji stosownej nazwy w okresie Sunrise jakiejkolwiek nowej domeny gTLD, przed rozpoczęciem rejestracji ogólnej. Jednorazowa rejestracja znaku towarowego umożliwia posiadaczom znaków towarowych udział w fazie Sunrise około 1000 domen funkcjonalnych (gTLDs) oraz znacznie zmniejsza koszty administracyjne i zużycie czasu.

EuropeID info

Dla okresów Sunrise, usługa Managed Submission oferowana przez EuropeID dodatkowo zapewnia włączenie i zarządzanie odpowiednimi plikami SMD i markami/etykietami. Ponadto, w ramach usługi, znaki zostaną zatwierdzone przez TMCH i właściciel znaku towarowego będzie informowany o wszelkich istotnych nadchodzących wydarzeniach.

Usługi TMCH Claims:

Usługa Trademark Claims następuje po etapie Sunrise. Jest to usługa, świadczona przez ICANN – instytucję odpowiedzialną za wprowadzanie nowych domen, polegająca na powiadamianiu zarówno rejestrujących nazwę domeny jak i właścicieli znaków towarowych o ewentualnych naruszeniach. Usługa działa w następujący sposób:

Potencjalny wnioskodawca o nazwę domeny otrzymuje ostrzeżenie podczas próby rejestracji nazwy domeny, która jest odpowiednikiem istniejącego terminu użytego w znaku towarowym uprzednio zgłoszonym w TMCH.
Jeżeli, po otrzymaniu i akceptacji powiadomienia, wnioskodawca będzie kontynuował rejestrację nazwy domeny, właściciel odpowiedniego znaku towarowego otrzyma powiadomienie o rejestracji tej nazwy domeny, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o podjęciu odpowiednich działań.

EuropeID info

Jeśli zdecydujesz się na usługę EuropeID Managed Submissions, będziemy Cię na bieżąco informować o aktualnych i nadchodzących zmianach i wydarzeniach.

Akceptowane znaki towarowe

Oto znaki, które mogą być zaakceptowane i zweryfikowane przez Trademark Clearinghouse:

 • zastrzeżone znaki towarowe,
 • znaki towarowe chronione przez ustawę lub traktat,
 • znaki uprawomocnione przez sąd,
 • wszelkie inne znaki, które stanowią własność intelektualną (IP) zgodnie z zasadami rejestru oraz spełniające wymogi kwalifikacyjne Trademark Clearinghouse.

W przypadku innych rodzajów znaków akceptowanych na życzenie rejestru, dodatkowe wytyczne dotyczące tych znaków będą publikowane na stronie internetowej.

Zastrzeżone znaki towarowe

Znak towarowy zastrzeżony jest znakiem zarejestrowanym w głównym lub centralnym rejestrze w jurysdykcji danego znaku w kraju lub regionie (np. wielu krajach). Oznacza to, że dany znak towarowy musi funkcjonować w całym kraju i musi być zarejestrowany w momencie składania wniosku o weryfikację w Trademark Clearinghouse.

Poniższe nie są traktowane jako znaki zastrzeżone i nie będą kwalifikowały się do włączenia do bazy danych Trademark Clearinghouse:

 • Niezatwierdzone wnioski o znak towarowy;
 • Znaki towarowe zarejestrowane przez miasta, stany, prowincje lub regiony niższego szczebla niż krajowy;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaków towarowych za pośrednictwem systemu madryckiego z wyjątkiem sytuacji, gdy podstawą rejestracji znaku towarowego jest znak towarowy funkcjonujący na szczeblu krajowym;
 • Zarejestrowane znaki, które były przedmiotem odwołania, zrealizowanego unieważnienia, sprzeciwu lub postępowań naprawczych.

Poniższe nie są traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe, ale mogą kwalifikować się do umieszczenia w bazie danych Trademark Clearinghouse w ramach innego rodzaju znaku towarowego:

 • Znane i słynne znaki towarowe (chyba, że są one również zarejestrowane);
 • Znaki towarowe niezarejestrowane, w tym w ramach prawa zwyczajowego (common law);
 • Znaki zatwierdzone przez sąd;
 • Znaki towarowe chronione na podstawie ustawy lub traktatu;
 • Inne oznaczenia, które składają się na własność intelektualną.

Następujące zastrzeżone znaki towarowe nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse:

 • Zarejestrowany znak handlowy, który zawiera rozszerzenie domeny najwyższego poziomu, na przykład, np. “icann.org” lub “.icann”;
 • Każdy zarejestrowany znak towarowy, który zaczyna się od lub zawiera kropkę “.” (np., znak towarowy “.Deloitte” nie będzie akceptowany);
 • Każdy zarejestrowany znak towarowy, który nie zawiera żadnych liter, liczb, słów lub znaków akceptowanych w systemie DNS.

Znaki chronione przez ustawę lub traktat

W przypadku znaków chronionych przez ustawę lub traktat, właściwa ustawa lub umowa musi obowiązywać w momencie składania wniosku do Trademark Clearinghouse o przyjęcie znaku do bazy danych. Znaki te mogą obejmować, ale nie są ograniczone do oznaczeń pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

Następujące znaki nie są traktowane jako znaki chronione przez ustawę lub traktat i nie
kwalifikują się do rejestracji w Trademark Clearinghouse:

 • Wnioski o znak towarowy lub wnioski o ochronę znaku towarowego;
 • Znane i słynne znaki towarowe (chyba, że są również chronione przez ustawę lub traktat);
 • Znaki towarowe Stanów Zjednoczonych;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaku towarowego dokonane za pośrednictwem systemu madryckiego;
 • Zastrzeżone znaki towarowe, które były przedmiotem skutecznych postępowań w sprawie anulowania, unieważniania, sprzeciwu lub rektyfikacji.

Poniższe nie są traktowane jako znaki chronione przez ustawę lub traktat, ale mogą kwalifikować się do umieszczenia w bazie danych Trademark Clearinghouse w ramach innego rodzaju znaku towarowego:

 • Zastrzeżone znaki towarowe;
 • Niezarejestrowane znaki towarowe w tym w ramach prawa zwyczajowego (common law);
 • Znaki zatwierdzone przez sąd;
 • Inne znaki towarowe, które składają się własność intelektualną.

Prosimy pamiętać, że aby znak został dopuszczony do rejestracji wstępnej (Sunrise), musi być on chroniony przez ustawę lub traktat obowiązujący obecnie jak również w dniu lub przed dniem 26 czerwca 2008 roku.

Następujące znaki nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse, nawet jeśli są chronione przez ustawę lub traktat:

 • Wszelkie znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu, które składają się z rozszerzenia domeny najwyższego poziomu takie jak “icann.org” lub “.icann”;
 • Wszelkie znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu zaczynające się od lub zawierające kropkę “.” (na przykład znak “deloitte.” nie będzie zaakceptowany);
 • Wszelkie znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu, które nie składają się z żadnych słów, liter, cyfr lub znaków akceptowanych w systemie DNS; i
 • Wszelkie znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu, która to ustawa lub statut ma zastosowanie tylko w pewnym regionie, mieście lub państwie.

Znaki zatwierdzone przez sąd

Znak zatwierdzony przez sąd jest to znak, który został zatwierdzony przez sąd lub inne postępowanie sądowe na poziomie krajowym, taki jak znak niezarejestrowany (uznany w ramach prawa zwyczajowego, ang. common law) i/lub powszechnie znany znak towarowy. W przypadku, gdy znak został zatwierdzony przez postępowanie sądowe, organ sądowy musiał istnieć i funkcjonować jako właściwa jurysdykcja w dniu wydania postanowienia sądu lub wyroku. Każdy odnośny organ zatwierdzający znak przez postępowanie sądowe musi mieć znamiona autentyczności oraz przyznane określone prawa (tj. dokumentacja potwierdzająca zatwierdzenie znaku musi być wystarczająca, bez potrzeby konsultacji zewnętrznych przez Trademark Clearinghouse).

Następujące znaki nie są traktowane jako znaki zatwierdzone przez sąd i nie będą kwalifikować się do włączenia do bazy danych Trademark Clearinghouse:

 • Wnioski o znak towarowy;
 • Stanowe znaki towarowe USA;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaku towarowego dokonane za pośrednictwem systemu madryckiego;
 • Zastrzeżone znaki towarowe, które były przedmiotem skutecznie zrealizowanego odwołania, unieważnienia lub rektyfikacji;

Następujące znaki nie są uznawane za zatwierdzone przez sąd, ale mogą mieć prawo do umieszczenia w Trademark Clearinghouse w ramach innego rodzaju znaku towarowego:

 • Zastrzeżone znaki towarowe;
 • Znaki towarowe chronione na mocy ustawy lub traktatu;
 • Inne znaki towarowe, które stanowią własność intelektualną.

Następujące znaki, nawet jeśli są zatwierdzone przez sąd, nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse:

 • Każdy znak zatwierdzony przez sąd, który składa się z rozszerzenia domeny najwyższego poziomu, taki jak “icann.org” lub “.icann”;
 • Każdy znak towarowy zatwierdzony przez sąd zaczynający się od kropki (.) lub zawierający kropkę (.);
 • Każdy znak zatwierdzony przez sąd, który nie składa się z żadnych słów, liter, cyfr lub znaków akceptowanych w systemie DNS; i
 • Każdy znak zatwierdzony przez stan lub miasto.
Zarządzanie zgłoszeniami do Trademark Clearinghouse

oferuje wiele korzyści:

Oszczędność czasu

Zgłaszanie znaków towarowych do Trademark Clearinghouse jest łatwe w obsłudze i efektywne: przesłanie informacji dotyczących znaku towarowego jest możliwe za pośrednictwem platformy internetowej zarządzanej według najwyższych standardów technologii back-end i obsługi klienta.

Bezstresowo

Otrzymasz od nas informację, kiedy planowana jest faza Sunrise każdego rodzaju nowej domeny najwyższego poziomu. Jeżeli nie zechcesz zabezpieczyć nazwy domeny związanej ze swoją marką w fazie Sunrise, domyślnie otrzymasz uługę Trademark Claims Services. Niezależnie od opcji, którą zdecydujesz sie wybrać dla swojej firmy, możesz być pewien/pewna, że otrzymasz od nas ostrzeżenie w odpowiednim czasie, aby podjąć działania o zasadniczym znaczeniu.

Stała ewidencja

Brak organizacji danych i fragmentaryczne zarządzanie znakami towarowymi należą juz do przeszłości; wybierając zarządzanie zgłoszeniami znaków towarowych w Trademark Clearinghouse możesz monitorować wszystkie informacje dotyczące swoich znaków towarowych w jednym miejscu. Zarządzanie portfelem znaków towarowych jest łatwiejsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej.

Ekonomiczność

Nie ma żadnych ukrytych kosztów związanych z usługą Managed Trademark Clearinghouse Submission Service. Przez okres jednego roku lub kilku lat możesz ze spokojną głową korzystać z usług Trademark Clearinghouse.

EuropeID, akredytowany agent Trademark Clearinghouse, oferuje usługę Managed Submissions Service mającą na celu pomoc właścicielom znaków towarowych w usprawnieniu procedur przetwarzania danych, w tym deklaracji użytkowania i dowodu używania. Usługa będzie obejmować zarządzanie danymi dotyczącymi znaków towarowych zgodnie z wymogami TMCH, w tym potwierdzanie znaków towarowych jak również informowanie posiadacza znaku towarowego o wszelkich istotnych zmianach.

Trademark Clearinghouse official agent

Proszę czekać...